X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

شر حی بر زند گی یکی از عا شقان دلبا خته امام زمان عج

سه‌شنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1383 ساعت 12:52 ق.ظ

  

مرحوم شیخ احمد کا فی خر اسا نی ره در سال 1315 هجر ی شمسی در شهر مقد س مشهد در محله سه راهی کا شا نی در یک خا نواده مذ هبی چشم به جهان گشو د .
 او از ابتدای ز ند گیش با محبت اهل بیت  علیه السلام تر بیت یا فت و به مکتب 
 قرآن و عتر ت علیه السلام عشق می و رزید .

در سن هجد ه سا لگی در معیت جد ش آیت الله کا فی برای تحصیل ر هسپار نجف اشر ف گر د ید و در مد رسه سید زیر نظر استادانی چون حضر ات آیا ت خو یی و مد نی تبریزی و راستی کا شانی به تحصیل علو م دینی و فلسفه مشغو ل شد .


بعد از مد تی از طر ف شهید محر اب (آیت الله مد نی تبریزی ) ما مور خو اندن دعای کمیل شبهای جمعه در صحن مطهر امام حسین ع و دعای ند به صبحهای جمعه در مد رسه سید شد .

ایشان جلسات تبلیغی زیادی داشتند که مو رد تو جه و استقبال مر دم قرار می گر فت و شبهای جمعه و صبحهای جمعه یعد از نماز صبح جلسا ت دعای ند به را در خا نه اش برگز ار می کر دو چون منز ل ایشان کفا ف جمعیت را نمی داد که تو سط و ی مسئله تا سیس مهد یه مطر ح شد که با استقبال تجار بازار و مر دم رو برو گر دید ،

پس از طر ح این مسئله دراو لین فر صت ایشان تصمیم می گیر ند که منز ل خو دشان را بفر و شند و محل بزرگتر ی را ه برای برگز اری چنین مجا لسی با کمک چهار نفر دیگر از افراد خو ش نام و با کمک های بی در یغ مر دم ، به مسا حت چهار هز ار متر در خیا بان و لی عصر تهر ان در تا ریخ نو زدهم بهمن ماه 1348 به عنوان مهد یه  خر یداری  نماید . بعد از خر یداری زمین در او لین فر صت سا ختمان فعلی در آن سا خته شد که بیش از 15 هز ار نفر گنجا یش دارد . 

هد ف مر حوم کا فی از تا سیس مهد یه جلب مر دم به مسجد و گستر ش فر هنگ شیعی و گر د آو ری کمک برای مستضعفین بود . جلسا ت مهد یه اکثر ا صبحهای جمعه به عنو ان دعای ند به بر گز ار می شدو مر دم از اطر اف تهر ان و حتی شهر ستان ها رو انه تهر ان می شد ند تا در جلسات دعای ند به شر کت کنند .

مر حوم کا فی با استفاده از آیات و رو ایات در قا لب داستا ن وبا لحن بسیار زیبا سبب شد سخنانش بیشتر بردل نشیند . منبر هایش در هر جا اغلب ده شب ده شب بو د به قو ل خو دش هفته خو انی و ماه خو انی نداشت ، بلکه ده شبی بو د . یکی از خلا قیتهای بزرگ او در سخنر ا نی این بو د که مسیر سخنر انی اش با ذکر مصیبت آخر منبرش کا ملا همخو ا نی داشت .
 
بسیار عاشق مو لا یش حضر ت مهدی عج بو د و از هر فر صتی استفاده می کر د تا یادو نام آن حضر ت را در جسم و روح افردا زنده و پایدار نگه دارد و این مو ضوع رو در سخنر انی اصحاب کهف به بهتر ین نحو بیان کر ده است .

می تو ان گفت اول اینکه یک امر کننده به معرو ف و نهی از منکر بو د دوم تو لی و تبری را به بهتر ین و جه بیان می کر د سوم  رو شن کننده دیده مر دم نسبت به حضر ت مهدی عج بو د چهارم . نسبت به مشکلا ت رو ز جهان بی تفاو ت و بی مسو لیت و نا تو ان نبو د.یکی از محا سن بزرگ او همین بو د که هم زمان صدر اسلام را بیان می کر د و هم زمان حال خو دش را .
 
به طو ر کلی می تو ان گفت منبر های مر حو م کا فی منبر های تر و یجی و مفید بو ده مخصو صا با تو جه و علا قه و افری که به امام زمان عج داشت  شو رو شو ق عجیبی در دل جوانان بوجود آورده بو د . به طو ر خلا صه  می توان اهم فعا لیت های مر حوم کا فی را  بد ین شر ح بیان کرد..
 
1. تشو یق جو انان به رفتن به مسجد جمکر ان و تو سعه مسجد جمکران 2. سا ختن هفتادو دو مهد یه در سراسر کشو ر 3. تعمیر و سا ختن تعداد زیادی از مساجد و حسینیه ها 4. بستن یازده باب مشروب فروشی و تبد یل آن به کتا ب فرو شی

5. تو به دادن 350 زن بد کار و شو هر دادن آنها 6. بستن هفت سینما و تبد یل آنها به مسجد 7. اداره کر دن پنج هز ار فقیر در تهر ان و غیره بو د .

سر انجام در نیمه شعبان 1357 این عاشق دلبا خته امام زمان عج در راه انجام و ظیفه دینی خو د در یک تصادف غیر متر قبه جان به جان آفرین تسلیم کر د ودر بقعه خو اجه ربیع مشهد دفن شد .


آنکه یک عمر گفت مهدی جان ..... داد در رو ز عید مهدی ،جان


بر گر فته از کتا بهای .


۱. بلبل بو ستان آل محمد ص . گرد آورنده: دفتر تحقیقات انتشارات و لا یت .

۲.  داستا نهای از زند گی علماء. گر د آو رنده .محمد تقی  صر فی


 

نظرات (14)
سه‌شنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1383 ساعت 01:28 ق.ظ
سلام به من سر بزنی خوشحال میشم
امتیاز: 0 0
سه‌شنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1383 ساعت 01:32 ق.ظ
این بلاگمه نه اونیکی
امتیاز: 0 0
سه‌شنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1383 ساعت 06:27 ب.ظ
بسم رب المهدی .... سلام .... خوبی ؟ شرمنده دیر خدمت رسیدم ..... مطلبت رو خوندم بازم مثل همیشه استفاده کردم .... امیدوارم که همیشه موفق و موید باشی .... اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه .... خداحافظ .... یا مهدی ادرکنی
امتیاز: 0 0
پنج‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1383 ساعت 11:21 ب.ظ
سلام دلاور خسته نباشی .......... آدرس وبلاگ موشکی و نظامی تغییر کرده ...... قدم رنجه فرموده و یه سر به ما بزنید ..... در ضمن آدرس لینک هم عوض کنی ممنون میشم ..... یا علی
امتیاز: 0 0
جمعه 1 خرداد‌ماه سال 1383 ساعت 08:25 ب.ظ
سلام /// بسیار استفاده کردیم ..موفق باشید .. از اینکه به ما سر زدید ممنون ..راستی ما تازه کار خود را آغاز کرده ایم و منتظر رهنمودهای ارزنده شماییم
امتیاز: 0 0
شنبه 2 خرداد‌ماه سال 1383 ساعت 01:34 ب.ظ
اللهم عجل لولیک الفرج و اکشف عن همه و غمه و حزنه ... سلام ...... تشکر از حضورتون در مهررویان .... از مطالبتون استفاده کردم ..... موفق باشی در پناه حق
امتیاز: 0 0
شنبه 2 خرداد‌ماه سال 1383 ساعت 05:02 ب.ظ
ه نادانی و خیال خام کوردلان می خندیم که سراب شب می بینند و فرو مردن نور تابناک ولایت را به خواب پریشان دل بسته اند !
آن خورشید تابناک خواهد تابید ! ... به امید ظهورش !!
امتیاز: 0 0
شنبه 2 خرداد‌ماه سال 1383 ساعت 09:09 ب.ظ
نامه ای از نور... ، قولتان کجا رفت؟؟؟.....:::::....www.arafeh.persianblog.com
امتیاز: 0 0
شنبه 2 خرداد‌ماه سال 1383 ساعت 11:39 ب.ظ
سلام......خدا او را با ائمه اطهار محشور فرماید.در حال حاضر هم پس از گذشت سالها باز هم شنیدن نوارهای ایشان خالی از لطف نیست.ملتمس دعا.یاعلی.ع.
امتیاز: 0 0
یکشنبه 3 خرداد‌ماه سال 1383 ساعت 01:26 ب.ظ
خدا رحمتش کنه و البته ما رو هم !!!!!
امتیاز: 0 0
یکشنبه 3 خرداد‌ماه سال 1383 ساعت 04:26 ب.ظ
۱۲ خرداد یک همایشی هست توی دانشگاه علوم پزشکی ایران با عنوان با افلاکیان خاک نشین.......اگه خواستید می تونید بیایید........آزاده برای عموم...............یا علی
امتیاز: 0 0
پاسخ:
بله و در مرکز همایش های زکریای رازی.......در مورد تجلیل از عارف موحد ایت الله شاه ابادی ......استاد عرفان حضرت امام خمینی ( رض )...انشاالله
دوشنبه 4 خرداد‌ماه سال 1383 ساعت 01:25 ب.ظ
سلام .. تا حالا به این کااملی ازشون نخونده بودم!
امتیاز: 0 0
دوشنبه 4 خرداد‌ماه سال 1383 ساعت 08:15 ب.ظ
سلام . بسیار استفاده کردیم . . . یا علی مدد .
امتیاز: 0 0
دوشنبه 20 فروردین‌ماه سال 1386 ساعت 08:33 ق.ظ
چقدر زیباست ؛ عبرت ها فراوان را دیدن ، درک کردن و عبرت گرفتن از آنها .
چقدر زیباست ؛ که خدا بر ما منت نهاد و نعمت وجود محمد صلى الله علیه و آله را به ما عطا نمود .
چقدر زیباست ؛ قطب نمای وجود خود را با اهل بیت (ع) و قرآن تنظیم کردن .
چقدر زیباست ؛ نگاه های عبرت آموز ، زبان های نصیحت گو و گوش های پند پذیر !
چقدر زیباست ؛ بدانیم هر درسی را امتحانی است ، امتحان ما در محضر خدا و اهل بیت (ع) چگونه است ؟
چقدر زیباست ؛ نعمت مطرح شده در سوره حمد را بدانیم و از آن بیشترین بهره را ببریم .
چقدر زیباست ؛ در حکومت و نظام آسمانها و زمین ، و آنچه خدا آفریده است ، تدبر کردن .
چقدر زیباست تدّبر در مثل های قرآنی .
چقدر زیباست تدّبر در قصص قرآنی .
چقدر زیباست تدّبر در اعمال شبانه روز و اصلاح اشتباهات .
چقدر زیباست هر روز شاهد رشد و تعالی خود بودن .
چقدر زیباست از بالاترین و نزدیکترین منظر به قرآن نگریستن .
چقدر زیباست بهره ما از قرآن در بالاترین سطح باشد .
چقدر زیباست ، اعمال خود را با اهل بیت (ع) و قرآن تنظیم کنیم .
چقدر زیباست ، درک اقوم مفاهیم قرآن .
چقدر زیباست ، از زلال قرآن نوشیدن .
چقدر زیباست ، همواره خود را در معرض قرآن قرار دادن .
چقدر زیباست ، انس و دوستی با قرآن .
چقدر زیباست ، عبارت ؛ و کل شیءٍ احصیناه فی امام مبین
چقدر زیباست ، ماموم امام مبین در جمیع امور بودن ؛ و از امام مبین زمان خویش بیشترین انتفاع را بردن .
چقدر زیباست ؛ بیاییم امامت را بسیار دقیق بشناسیم و قویاً ، مأموم باشیم و قویاً بها بدهیم و بیشتر بهرمند شویم .
چقدر زیباست ، توجه به کلید قرآن ؛ ذالک الکتاب هدی للمتقین .
چقدر زیباست ؛ بیاییم در اوج تقوی باشیم ، تا از امامانی که خدا بر متقین قرار داده است بیشترین بهره ببریم .
چقدر زیباست ، ارزشهای قرآنی را واجد شدن .
چقدر زیباست ؛ آیه و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین بیاییم دنبال تربیتی باشیم که مستضعفین را امام می کند .
چقدر زیباست ، ارزشهای قرآنی از ما ساطع شود .
چقدر زیباست ؛ بیاییم رفتارمان را یک بار دیگر اصلاح کنیم .
چقدر زیباست ؛ بیشتر از دعا بهره ببریم .
چقدر زیباست ؛ بیاییم مسیری را حرکت کنیم که از درجات امامت بیشترین بهره ببریم .
چقدر زیباست ؛ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما
چقدر زیباست ؛ بیاییم زودتر قرآن و احادیث و ادعیه یاد بگیریم و زودتر ، واجد آن رفتارها شویم .
چقدر زیباست ؛ بیاییم تکالیفمان را مشخص کنیم و به آنها مقید باشیم .
چقدر زیباست ؛ بیاییم با همدیگر مسابقه بگذاریم و بیشتر رنگ و بوی قرآنی بگیریم .
چقدر زیباست ؛ بیاییم اخلاقمان را اصلاح کنیم . بیاییم رفتارمان را ، کلاممان را اصلاح کنیم .
چقدر زیباست ؛ بیاییم جلوی آن شیطنت دشمن درون و برونمان را سد کنیم .
چقدر زیباست ؛ بیاییم از آیات و احادیث استفاده بیشتری کنیم.
چقدر زیباست ؛ بیاییم بسیار اصرار کنیم که خدایا ما را با دریای بیکران کتاب الله و عترتی آشناتر کن .
چقدر زیباست ؛ بیاییم خود و جامعه را بسوی خیر العمل جلو ببریم .
چقدر زیباست ؛ بیاییم تصویری دقیق و صحیح از ماجرای گذشته ، حال و آینده خود داشته باشیم .
چقدر زیباست ؛ خدا امت مسلمان را از خواب غفلت بیدار فرماید .
چقدر زیباست ؛ ماموم هرآنچه را امام او بخواهد انجام بدهد انجام می دهد .
چقدر زیباست ؛ سفره ای پهن کنیم تا همه پاک طینتان استفاده کنند .
چقدر زیباست ؛ آیه أَلا إِنَّ أَوْلِیاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَ لا هُمْ یحْزَنُونَ ،
چقدر زیباست ؛ بیاییم با توجه به قرآن و حدیث فرهنگ خود را دوباره بررسی و اصلاح کنیم بازنویسی کنیم و از آن مواظبت کنیم .
چقدر زیباست ؛ آیه وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها و در رأس نورها ، نور امامت است .
چقدر زیباست ؛ آیه وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ ان الْباطِلَ کانَ زَهُوقاً .
چقدر زیباست ؛ بیاییم جامعه را به سوی حق سالاری سوق دهیم .
چقدر زیباست ؛ بیاییم از دیگران سبقت بگیریم. فاسْتَبِقُوا الْخَیراتِ .
چقدر زیباست ؛ بیاییم ایمان و تقوا را در جامعه زیاد کنیم .
چقدر زیباست ؛ بیاییم اخلاق و رفتارمان را بیشتر مواظبت کنیم .
چقدر زیباست ؛ ما بیاییم جامعه را بسوی مودّت بکشانیم ، ما در قبال جامعه مان حساس باشیم .
چقدر زیباست ؛ خوبان ما بیایند معیارهای الهی را در جامعه خوب معرفی کنند .
چقدر زیباست ؛ گفتن : وَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لی مِنْ لَدُنْک سُلْطانًا نَصیرًا (إسراء80) ص290

دوست گرامی :
از پایگاه خوب شما بازدید شد ، مطالب شما زیبا و ماندگار است
از محبت شما نسبت به پایگاه خودتان بیقرار ظهور سپاسگزاریم
خرسند خواهیم شد در جمع دوستان و پیوندهای سبزتان باشیم
التماس دعا

امتیاز: 0 0
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد